Polityka Prywatności

Polityka Prywatności to dokument określający administratora danych osobowych oraz cel, zakres i okres ich przetwarzania. Dodatkowo dokument zawiera informacje komu i na jakich zasadach mogą zostać udostępnione dane osobowe, a także wskazuje przysługujące uprawnienia związane z ich przetwarzaniem. Polityka Prywatności zawiera wszelkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem danych osobowych (dalej zwanym: Administratorem) jest Dyrektor ChFK Ewa Wasilewska-Kamińska – Chrześcijańskie Forum Kobiet przy Naczelnej Radzie Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce z siedzibą na ul. Siennej 68/70, 00-825 Warszawa.

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres ul. Sienna 68/70,
00-825 Warszawa, telefonicznie pod numerem tel. 22 624 85 75 lub poprzez pocztę elektroniczną wysłaną na adres: chfk@chfk.pl

3. Chrześcijańskie Forum Kobiet w przeważającej części przetwarza dane osobowe osób fizycznych (Użytkowników) pozyskane bezpośrednio od osób, których dane osobowe dotyczą.
Jako osobę fizyczną (Użytkownika) należy rozumieć każdą osobę odwiedzającą stronę www.chfk.pl lub korzystającą choćby z jednej z oferowanych przez Administratora usług.
Dane osobowe mogą również pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa bądź innych organizacji.
Chrześcijańskie Forum Kobiet może przetwarzać dane różnych kategorii osób takich jak darczyńcy, wolontariusze, osoby zwracające się z pytaniami lub prośbą o pomoc, kontrahenci, którzy podpisują z Chrześcijańskim Forum Kobiet umowy (np. dostawcy usług), pracownicy, kandydaci do pracy.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – organizowanie szeroko rozumianej działalności charytatywnej, niesienie pomocy finansowej, organizacyjnej, rzeczowej i prawnej osobom potrzebującym, podejmowanie działań na rzecz potrzebujących, w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, chorych, seniorów, niepełnosprawnych, samotnych matek, bezrobotnych, ofiar klęsk, przemocy,
b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów, konferencji oraz seminariów – wspierających osoby i grupy społeczne w tym zagrożone bezrobociem, przemocą w rodzinie, wykluczonych społecznie,
c) wyrażenia zgody przez osobę przesyłającą zapytanie do Chrześcijańskiego Forum Kobiet – udzielanie odpowiedzi na zapytania, w tym osób które zwracają się z prośbą o pomoc,
d) art. 6 ust. 1 lit b RODO – zawieranie i wykonanie umowy,
e) art. 6 ust. 1 lit a RODO – podejmowanie i wykonywanie działań marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu.

5. Chrześcijańskie Forum Kobiet może przetwarzać dane osobowe dla celów wskazanych powyżej, w szczególności dla realizacji celów statutowych, w tym:
a) dane identyfikacyjne – dane znajdujące się w dokumentach tożsamości osób, które posiadają relację prawną z Chrześcijańskim Forum Kobiet, lub reprezentują w kontaktach z Chrześcijańskim Forum Kobiet inne osoby lub podmioty (np. imiona i nazwiska, numery PESEL, numery dokumentów tożsamości),
b) dane kontaktowe i teleadresowe – adres zamieszkania, adres zameldowania, adres korespondencyjny, numer telefonu, czy adres poczty elektronicznej,
c) dane dotyczące sytuacji życiowej i rodzinnej osób zwracających się o pomoc,
d) dane finansowe – dane dotyczące płatności związanych z przekazywanymi darowiznami, poleceniami zapłaty itp.,
e) dane dotyczące stanu cywilnego oraz sytuacji materialnej, osobistej i rodzinnej – dane dotyczące powiązań rodzinnych osób zwracających się o pomoc, dane zawarte w korespondencji kierowanej do Chrześcijańskiego Forum Kobiet itp.,
f) dane dotyczące działalności zawodowej i/lub gospodarczej, w tym dane dotyczące działalności kontrahenta.

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

7. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celów, dla których zostały one zebrane przez Chrześcijańskie Forum Kobiet. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych, rachunkowych).

8. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w sytuacji, gdy zgoda stanowi wyłączną podstawę prawną przetwarzania danych (np. nie można cofnąć zgody na przetwarzanie danych, gdy przetwarzane są one dla potrzeb wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Niezależnie od prawa do wycofania zgody można złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw zgodnie z Rozporządzeniem RODO przysługuje w tych sytuacjach, w których podstawę prawną stanowią prawnie uzasadnione interesy Chrześcijańskiego Forum Kobiet lub strony trzeciej. Osoba której dotyczą dane osobowe może także złożyć sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

9. Chrześcijańskie Forum Kobiet nie będzie przekazywać otrzymanych danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

10. Chrześcijańskie Forum Kobiet nie przetwarza danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie prowadzi profilowania.

11. Podczas korzystania ze strony www.chfk.pl automatycznie rejestrowane są dane dotyczące aktywności Użytkownika takich jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z serwerem (lub serwerami) jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

12. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

13. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów prawa. Adres Biura Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W razie uwag, pytań, wątpliwości zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z Chrześcijańskim Forum Kobiet.