Alimenty to regularne, obligatoryjne świadczenia najczęściej na rzecz członków rodziny, polegające na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Na świadczenie alimentacyjne składają się wszelkie koszty jakie rodzic ponosi w związku z utrzymaniem dziecka, a oboje rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku środków na jego utrzymanie.

Pozew o alimenty nie podlega żadnym opłatom, w związku z czym jego wniesienie nie generuje żadnych kosztów wstępnych dla powoda.

Decydując się na złożenie pozwu o alimenty, przede wszystkim należy zadbać o to, by spełniał on wszystkie wymagania formalne przewidziane dla pisma procesowego. W związku z powyższym pozew ten powinien zawierać:

  1. miejscowość i datę jego sporządzenia,
  2. prawidłowe oznaczenie sądu do którego jest kierowany,

W przypadku roszczenia alimentacyjnego, pozew wnosi się do Sądu Rejonowego, przy czym można wybrać, czy do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszania pozwanego rodzica, czy według miejsca zamieszkania uprawnionego do alimentów – dziecka. To do wnoszącego pozew, zatem do dziecka, jeśli uzyskało pełnoletniość bądź jego przedstawiciela ustawowego – rodzica, będzie należała decyzja. W praktyce częściej spotka się sytuacje, w których pozew wnosi się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

  1. oznaczenie stron postępowania poprzez wskazanie ich imion, nazwisk oraz adresów zamieszkania i nr PESEL powoda i pozwanego,

Pozwanym w sprawie jest rodzic, od którego domagamy się zapłaty alimentów.

Powodem, tj. wnoszącym pozew do sądu jest zawsze dziecko. W związku z tym obligatoryjnie należy wskazać dane tych dwóch osób.

Jeśli dziecko jest małoletnie, tj. nie ukończyło 18 lat, reprezentowane jest przez przedstawiciela ustawowego – drugiego rodzica. W tej sytuacji w pozwie należy wskazać również dane przedstawiciela ustawowego dziecka, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania – ze wskazaniem, że dana osoba jest przedstawicielem ustawowym małoletniego. W tych okolicznościach, to przedstawiciel ustawowy podpisuje pozew, faktycznie występuje w sądzie i dba o zabezpieczenie potrzeb dziecka.

Przedstawiciel ustawowy dziecka może ustanowić w sprawie profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata bądź radcy prawnego.

Odnosząc się do powyższego, prawidłowe oznaczenie stron postępowania, będzie wyglądało następująco:

Powód: małoletnia Anna Kowalska, zamieszkała ul. Przykładowa 1, 62-001 Poznań, PESEL 02090400331 reprezentowana przez przedstawicielkę ustawową – matkę Zofię Kowalską, zamieszkałą ul. Przykładowa 1, 62-001 Poznań.

Pozwany: Jan Kowalski, zamieszkały ul. Sądowa 1, 62-002 Poznań, PESEL 74060744557.

  1. oznaczenie wartości przedmiotu sporu,

W przypadku alimentów oznacza to sumę świadczeń za jeden rok. W związku z tym, do prawidłowego oznaczenia wartości przedmiotu sporu w pozwie o alimenty koniecznym jest pomnożenie wysokości dochodzonego roszczenia miesięcznego przez 12. Tym samym, w przypadku dochodzenia alimentów w wysokości 1.000 zł miesięcznie, wartość przedmiotu sporu będzie równia 12.000 zł (1.000 zł x 12 miesięcy).

  1. oznaczenie rodzaju pisma: pozew o alimenty,
  2. dokładnie określone żądanie pozwu o alimenty,

Podstawowym żądaniem pozwu o alimenty jest żądanie zasądzenia od strony pozwanej na rzecz małoletniej strony powodowej wskazanej kwoty miesięcznie tytułem alimentów wraz z określeniem terminu oraz sposobu ich płatności, czyli do kiedy mają takie alimenty być płatne i w jaki sposób, wraz z określeniem żądania odsetkowego na wypadek opóźnienia w ich płatności. Przykładowe żądanie może brzmieć:

Pozew o alimenty

Działając w imieniu małoletniej Powódki Anny Kowalskiej, jako jej przedstawicielka ustawowa, wnoszę o:

  1. zasądzenie od Pozwanego na rzecz małoletniej Powódki alimentów w kwocie po 1000 zł (słownie: tysiąc złotych, 00/100) miesięcznie, płatnych z góry do rąk – Zofii Kowalskiej  jako przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki, do 10-tego każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat.

W pozwie wskazuje się także inne żądania, w tym np. wniosek o zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania w sądzie, wniosek o przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków, polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich uzyskać.

Ponadto w tym miejscu zawiera się wnioski dowodowe wraz z tezami dowodowymi uzasadniającymi treść żądania.

  1. uzasadnienie pozwu,

Należy opisać stan faktyczny sprawy, wskazać fakty, na których powód opiera swoje żądanie zasądzenia alimentów w określonej wysokości do pozwanego. Dodatkowo należy wskazań wysokość miesięcznych usprawiedliwionych potrzeb powoda, tj. wyjaśnić jaka kwota miesięcznie jest przeznaczana na zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb powoda ze wskazaniem, jakie koszty utrzymania dziecka z jakiego tytułu i w jakiej wysokości się na nie składają. W uzasadnieniu wskazuje się również jakie są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego pozwanego, czyli należy wskazać gdzie pozwany pracuje, jakie dochody osiąga, jakie ma wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje zawodowe, możliwości zarobkowe, itd. Należy również opisać jak wygląda opieka nad dzieckiem, kontakty pozwanego z dzieckiem, czy rodzic interesuje się dzieckiem.

  1. podpis osoby wnoszącej pozew, tj. dziecka, jeśli jest pełnoletnie i samodzielnie wnosi pozew, bądź rodzica – przedstawiciela ustawowego małoletniego dziecka,
  2. wymienienie załączników (dokumentów załączanych do pozwu).

Pozew wraz ze wszystkimi załącznikami składa się w sądzie w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla sądu, a drugi zostaje doręczony stronie pozwanej.