Władza rodzicielska to prawa i obowiązki jakie przysługują rodzicom względem dziecka. Dotyczy ona zarówno osoby dziecka jak i jego majątku. Rodzice, którzy posiadają pełnię władzy rodzicielskiej mają również prawo oraz obowiązek reprezentowania swojego potomka przed organami państwowymi i innymi podmiotami. Władza rodzicielska ma zapewnić sprawowanie należytej pieczy nad dzieckiem, w tym zapewnić prawidłowy proces jego rozwoju, kształcenia czy leczenia.

Co do zasady, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, niezależnie od tego czy pozostają w związku małżeńskim oraz czy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Trwa ona do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

W pewnych przypadkach władza rodzicielska może zostać ograniczona, bądź rodzic lub rodzice mogą zostać jej całkowicie pozbawieni. Zarówno do ograniczenia jak i pozbawienia władzy rodzicielskiej może dojść wyłącznie z uwagi na dobro dziecka. Często powodem ograniczenia władzy rodzicielskiej jest odległość zamieszkania rodzica i dziecka, uniemożliwiająca prawidłowe sprawowanie władzy rodzicielskiej, znaczny konflikt pomiędzy rodzicami uniemożliwiający porozumienie, brak kontaktu z dzieckiem, zły wpływ na dziecko, uzależnienia rodzica. W przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej musi zaistnieć okoliczność trwałej niemożności sprawowania władzy rodzicielskiej z czym mamy do czynienia np. w wyniku ciężkiej choroby, odbywania długotrwałej kary pozbawienia wolności itd. Inną przesłanką jest nadużywanie władzy, co zachodzi w wypadku działania rodzica niezgodnego z dobrem dziecka, np. w sytuacji znęcania się psychicznego lub fizycznego. Ostatnią z przesłanek umożliwiających pozbawienie władzy rodzicielskiej jest rażące zaniedbywanie obowiązków przez rodziców.

By wniosek o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej był prawidłowy, musi zawierać kilka obligatoryjnych elementów wskazanych poniżej:

  1. miejscowość i data sporządzenia wniosku,
  2. oznaczenie sądu do którego wniosek jest składany,

W przypadku wniosku o ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej, składa się go do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania dziecka.

  1. oznaczenie stron postępowania poprzez wskazanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i nr PESEL,

Stronami postępowania jest wnioskodawca i uczestnik postępowania.

Wnioskodawcą może być każda osoba, która posiada wiedzę na temat zdarzeń, które uzasadniałyby zbadanie sytuacji dziecka i ewentualną ingerencję we władzę rodzicielską rodziców, w związku z czym postępowanie może być wszczęte również z urzędu. Wniosek może zostać złożony także przez jednego z rodziców.

Uczestnikiem w tym przypadku będzie rodzic bądź rodzice, którym władza rodzicielska ma być ograniczona, bądź którzy mają zostać jej pozbawieni.

W związku z powyższym, przykładowe oznaczenie stron wygląda następująco:

Wnioskodawca: Anna Kowalska, zamieszkała ul. Przykładowa 1, 62-001 Poznań, PESEL 78031847592.

Uczestnik: Jan Kowalski, zamieszkały ul. Poglądowa 1, 62-111 Konin, PESEL 75090255897.

  1. oznaczenie rodzaju pisma,

„Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej” lub „Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej”,

  1. dokładne oznaczenie żądania wniosku,

Podstawowym żądaniem wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej jest wskazanie tych elementów, w których rodzic ma prawo do decydowania o dziecku.

Przykładowe sformułowanie w tym zakresie powinno brzmieć:

„Wnoszę o ograniczenie uczestnikowi władzy rodzicielskiej nad małoletnim Krzysztofem Kowalskim zamieszkałym  ul. Przykładowa 1, 62-001 Poznań do współdecydowania o leczeniu dziecka, edukacji i wyjeździe zagranicznym na okres powyżej 2 tygodni”.

We wniosku wykazuje się tylko te elementy, które mają podlegać wspólnym decyzjom podejmowanym przez oboje rodziców.

W przypadku wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej, podstawowym żądaniem jest wydanie orzeczenia, zgodnie z którym rodzic zostanie pozbawiony władzy rodzicielskiej. W związku z tym prawidłowy zapis powinien brzmieć:

„Wnoszę o pozbawienie uczestnika postępowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim Krzysztofem Kowalskim zamieszkałym  ul. Przykładowa 1, 62-001 Poznań.”

Dalej we wniosku wskazuje się inne żądania, w tym składając np. wniosek o zabezpieczenie wniosku o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej na czas trwania postępowania w sądzie, oraz wnioski służące do przygotowania postępowania, a w szczególności wnioski o wezwanie wskazanych przez wnioskodawcę świadków.

Ponadto w tym miejscu zawiera się wnioski dowodowe wraz z tezami dowodowymi uzasadniającymi treść żądania.

  1. informacja, czy strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania sporu,
  2. uzasadnienie wniosku,

W tym miejscu należy opisać stan faktyczny sprawy, wskazać fakty na których wnioskodawca opiera swoje żądanie. Należy opisać wszystkie przyczyny uzasadniające ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

  1. podpis osoby wnoszącej wniosek,
  2. wymienienie załączników (dokumentów załączanych do wniosku).

Należy pamiętać, że wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami składa się w sądzie w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla sądu, a drugi zostaje doręczony uczestnikowi.

Wniosek o ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w kasie sądu wraz z czynnością składania wniosku bądź przelewem na rachunek sądu i dołączyć do wniosku potwierdzenie uiszczenia tej opłaty.