Rozwód stanowi definitywne rozwiązanie małżeństwa, które może nastąpić na mocy wyroku Sądu Okręgowego.

Rozwody mogą zostać podzielone na grupy, do których zalicza się rozwód bez orzekania o winie, rozwód z orzekaniem o winie, rozwód w sytuacji, gdy są małoletnie dzieci.

Każda z tych grup będzie wymagała sformułowania innego żądania pozwu.

W związku z tym, aby pozew o rozwód zawierał wszystkie wymagane elementy, musi zawierać poniższe składniki.

 1. miejscowość i datę sporządzenia pozwu,
 2. prawidłowe oznaczenie sądu do którego jest kierowany,

Pozew wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego z uwagi na miejscowość, w której małżonkowie mają lub mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania.

 1. oznaczenie stron postępowania poprzez wskazanie ich imion, nazwisk oraz adresów zamieszkania i nr PESEL powoda i pozwanego,

Powodem jest ten z małżonków, który wnosi pozew do sądu. Pozwanym jest drugi z małżonków. W związku z tym prawidłowe oznaczenie stron będzie wyglądało następująco:

Powód: Anna Kowalska, zamieszkała ul. Przykładowa 1, 87-001 Toruń, PESEL 82050636789,

Pozwany: Jan Kowalski, zamieszkały ul. Przykładowa 1, 87-001 Toruń, PESEL 80102694357.

 1. oznaczenie rodzaju pisma – w tym przypadku: „Pozew o rozwód bez orzekania o winie” – jeśli strony nie chcą, by sąd orzekał o tym, kto jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego, lub „Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie”, gdy sąd ma się zająć rozpoznaniem kwestii winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego,
 2. dokładnie określone żądanie pozwu oraz zawartych w piśmie procesowym wniosków,

Podstawowym żądaniem w tej sprawie jest orzeczenie rozwodu. W przypadku, w którym sąd ma nie rozstrzygać o tym, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego i para nie posiada wspólnych małoletnich dzieci, przykładowe żądanie może brzmieć następująco:

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Niniejszym wnoszę o rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w dniu  ………… roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w …. nr  aktu małżeństwa ……………………… bez orzekania o winie.

W sytuacji, w której jedno z małżonków wnosi o orzeczenie rozwodu z winy drugiego, żądanie powinno brzmieć:

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

Niniejszym wnoszę o rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w dniu  ………… roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w …. nr  aktu małżeństwa ……………………… z wyłącznej winy pozwanego/z winy pozwanej/z winy obu stron.

W każdym przypadku można zawrzeć również wniosek o orzeczenie o sposobie wspólnego zamieszkania, jeśli małżonkowie nadal zamieszkują wspólnie, bądź o nieorzekanie o sposobie wspólnego zamieszkania jeśli mieszkają osobno, bądź porozumieli się co do tej kwestii. Przykładowe żądanie, umieszczane w pozwie jako kolejne, pod zadaniem orzeczenia rozwodu, może brzmieć:

Wnoszę o nieorzekanie o sposobie wspólnego zamieszkania stron.

lub:

Wnoszę o ustalenie sposobu korzystania z mieszkania na czas wspólnego w nim zamieszkiwania przez przyznanie stronie powodowej prawa do korzystania z pokoju A, stronie pozwanej z pokoju B, przy czym strony będą wspólnie korzystały z pozostałych pomieszczeń.

Można również złożyć wniosek o eksmisję małżonka, który powinien brzmieć:

Wnoszę o orzeczenie eksmisji strony pozwanej.

Jeśli w małżeństwie są wspólne, małoletnie dzieci, sąd będzie rozpoznawał również kwestię związaną z rodzicielstwem, w tym miejsce zamieszkania dziecka, kontakty z rodzicem, z którym dziecko nie zamieszkuje wspólnie, władzę rodzicielską i alimenty. Tym samym, celem prawidłowego rozpoznania tych spraw przez sąd, w pozwie rozwodowym należy zawrzeć odpowiednie żądania w tym zakresie, tj. np.:

Wnoszę o:

 1. powierzenie stronom pełni władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron: …………………..…., urodzonym w dniu ……………………………………. r.,
 2. ustalenie, że miejscem zamieszkania małoletniego będzie każdoczesne miejsce zamieszkania Powódki,
 3. ustalenie, że Pozwany będzie miał prawo do kontaktów z dzieckiem, z możliwością zabierania go poza miejsce zamieszkania w następującym zakresie… (tu należy wskazać w jakich dniach i godzinach dziecko będzie pod opieką rodzica w stosunku do którego ma zapaść orzeczenie o kontaktach, skąd i dokąd dziecko będzie zabierane lub odwożone przez tego rodzica).
 4. zobowiązanie obu stron do partycypowania w kosztach utrzymania dziecka stron, w tym też zasądzenie od Pozwanego na rzecz małoletniego kwoty … zł (słownie: …. złotych), tytułem alimentów, płatnych do rąk Powódki, w terminie do … każdego następującego po sobie miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności – począwszy od dnia wniesienia pozwu.

Tutaj też wskazuje się inne żądania pozwu, w tym składając np. wnioski o zabezpieczenie kontaktów czy alimentów, wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków, polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich uzyskać.

Ponadto w tym miejscu zawiera się wnioski dowodowe wraz z tezami dowodowymi uzasadniającymi treść żądania.

 1. uzasadnienie pozwu,

W tym miejscu należy opisać stan faktyczny sprawy, przebieg pożycia małżeńskiego, ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, przyczyny rozkładu i stopień rozkładu, czy

strony zamieszkują nadal wspólnie, czy utrzymują więź fizyczną i gospodarczą, jeśli nie – to

od jakiego czasu. Należy również podać, czy strony podjęły próbę mediacji lub w inny sposób próbowały ratować małżeństwo. Ponadto, jeśli wystąpiono o orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków, należy opisać podstawy wystąpienia z takim wnioskiem. Jeśli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci należy opisać również sposób sprawowania władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem oraz wykazać usprawiedliwione potrzeby dziecka uzasadniające wysokość dochodzonego roszczenia alimentacyjnego.

 1. podpis powoda,
 2. wymienienie załączników (dokumentów załączanych do pozwu).

Do pozwu dołącza się również akt małżeństwa oraz akt urodzenia wspólnych małoletnich dzieci stron.

Pozew wraz ze wszystkimi załącznikami składa się w sądzie w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla sądu, a drugi zostaje doręczony stronie pozwanej.

W przypadku pozwu o rozwód opłata wynosi 600 zł i należy uiścić ją przelewem na rachunek bankowy sądu, bądź w kasie sądu dołączając potwierdzenie zapłaty do pozwu.